Create an Account

Košík

Close

Váš košík je prázdny.

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ eshopu Cupitame.sk – Bc. Barbora Čembová, pri predaji produktov prostredníctvom e-shopu www.cupitame.sk.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.cupitame.sk a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom týmito obchodnými podmienkami a Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“).
 4. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom týmito obchodnými podmienkami a zákonom č. 513/1991 Zb. obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

Definície

 1. Predávajúci je eshop Cupitame.sk zastúpený Bc. Barbora Čembová so sídlom Malinová 2801/33, Dunajská Lužná 900 42, IČO: 44 364 385, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Senec, číslo živnostenského registra: 230-15069
 2. Kupujúci je zákazník internetového obchodu www.cupitame.sk, pričom môže byť spotrebiteľom alebo podnikateľom.
 3.  Spotrebiteľ je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
 4. Podnikateľ je kupujúci, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania s týmto tovarom. Podnikateľ sa riadi týmito obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom. Podnikateľom sa rozumie:
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

       Podnikateľom sa taktiež pre účely obchodných podmienok  rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo obchodných podmienkach pre podnikateľov.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Telefón: +421 918 233 506
E-mail: info@cupitame.sk
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK38 8330 0000 0024 0187 8489, SWIFT: FIOZSKBA

Kúpna zmluva

Návrhom kúpnej zmluvy je objednávka kupujúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväznej akceptácie predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Predávajúci po prijatí objednávky kupujúcemu potvrdí informatívnym e-mailom doručenie objednávky zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke kupujúceho, tento informatívny e-mail ešte nie je akceptáciou objednávky, táto akceptácia bude kupujúcemu doručená osobitným e-mailom.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú objednávku, zadanú prostredníctvom predmetnej internetovej stránky elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá požadovaný tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy (akceptácií objednávky predávajúcim) a reklamácii tovaru. Zároveň kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby a hlasuje, že použitím prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy s predávajúcim mu nevznikli žiadne náklady a nemá žiadne námietky voči uzatvoreniu zmluvy s predávajúcim za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku.

Právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu (neakceptovať návrh na uzatvorenie zmluvy)  si predávajúci vyhradzuje najmä ak:

 • Tovar nie je na sklade – v prípade, ak tovar, ktorý si kupujúci objednal nie je na sklade, predávajúci navrhne alternatívne riešenie formou dodania iného tovaru kupujúcemu. Objednávka je automaticky zrušená v prípade, ak kupujúci nesúhlasí so zmenou objednávky.
 • Falošná objednávka – je objednávka, ktorá obsahuje nezmyselné údaje (ak ju nie je možné doručiť), adresát o nej nevie (hlúpe žarty) alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). V takomto prípade sa predávajúci pokúsi spojiť e-mailom, či telefonicky s kupujúcim a vyjasniť vzniknutú situáciu.
 • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
 • Kupujúci požaduje osobný odber v prevádzke predávajúceho, na ktorej sa daný tovar nenachádza a kupujúci nesúhlasí so zmenou odberného miesta alebo spôsobu dopravy.
 • V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy, v čase keď kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na účet kupujúceho najneskôr do 14 pracovných dní od vyrozumenia o neuzavretí kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva je okamihom uzavretia kúpnej zmluvy, pre zmluvné strany záväzná.

Predávajúci umožňuje kupujúcemu  v niektorých prípadoch dodatočnú zmenu objednávky. V prípade zmeny objednávky, je takto zmenená objednávka záväzná pre obe zmluvné strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim. Ak už predávajúci odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky externému prepravcovi, alebo už tovar upravil na prianie kupujúceho nie je povinný akceptovať zmenu objednávky.

V prípade,že predávajúci nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 pracovných dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu (e-shop), ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

Cena tovaru a spôsob platby

Ceny tovaru v e-shope sú vždy aktuálne a platné. Všetky ceny sú uvádzané ako konečné, to znamená, že sú vrátane DPH a všetkých prípadných daní a poplatkov, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť aby tovar získal, to sa ale netýka prípadných poplatkov za prepravu a podobne. Ceny za dopravu sú uvádzané až v rámci ukončovania objednávky na e-shope.

V prípade predaja tovaru s cenovou akciou môže byť platnosť zvýhodnenej kúpnej ceny obmedzená trvaním cenovej akcie a/alebo počtom kusov tovaru na sklade predajcu. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. “akcia" alebo “výpredaj").

Kúpnu cenu za objednaný tovar je možné realizovať viacerými spôsobmi, buď formou dobierky s využitím kuriérskych služieb, využitím platby platobnou kartou,prostredníctvom platobnej brány Besteron alebo platbou vopred na bankový účet predávajúceho. Kúpna cena za tovar musí byť uhradená kupujúcim v lehote určenej v kúpnej zmluve, najneskôr však pri preberaní tovaru, ak nie je kúpna cena zaplatená, predávajúci môže od kúpnej  zmluvy odstúpiť.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho plniť a tovar zaslať kupujúcemu v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou. Dodacia lehota je 30 dní od objednania tovaru.  Štandardne je tovar expedovaný v lehote 5-7 pracovných dní a v prípade, že tovar nebude dostupný skladom, alebo ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky.

Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Pri preberaní tovaru kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH Vám bude odoslaný formou e-mailu a to najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Kupujúci k objednanému tovaru obdrží faktúru na e-mailovú adresu zadanú v objednávke.

Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ust. § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, lehota sa považuje za zachovanú. V prípade, že spotrebiteľ  využije právo na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, musí  predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar poškodený či zničený), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Predávajúci môže uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu v prípade, že je vrátený tovar poškodený len čiastočne Predávajúci v takomto prípade spotrebiteľovi vracia len takto zníženú kúpnu cenu. V prípade, že dodaný tovar nebol vadný a plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, môže predávajúci byť kúpna cena, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, znížená predávajúcim o jeho skutočne vynaložené náklady, ktoré spojené s vrátením tovaru. Ak nastane akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku  zaobchádza s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru  spotrebiteľ je za takéto zaobchádzanie zodpovedný.

 1. Formulár k odstúpeniu od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť TU
 2. Od zmluvy nemôže spotrebiteľ odstúpiť v prípade dodania tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.
 3. V prípade,že sa spotrebiteľ rozhodne od zmluvy odstúpiť, zašle písomne na korešpondenčnú adresu predávajúceho jednoznačné vyhlásenie, že odstupuje od zmluvy, v ktorom musí uviesť údaje o predávajúcom (viď vyššie), údaje o spotrebiteľovi, číslo objednávky, dátum nákupu a adresu alebo číslo svojho bankového účtu, na ktorý mu bude vrátená platba za tovar.  Odstúpenie od zmluvy musí byť datované a podpísané spotrebiteľom., Spotrebiteľovi budú  po odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru (prípadne preukázaní zaslania tovaru predávajúcemu)vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Spotrebiteľ znáša pri odstúpení od zmluvy iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Platby budú spotrebiteľovi vrátené do 14 dní odo dňa doručenia oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, avšak nie pred vrátením tovaru alebo pred preukázaním zaslania tovaru predávajúcemu. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, ak sa spotrebiteľ s predávajúcim výslovne nedohodnú na inom spôsobe vrátenia platby. Táto čiastka bude vrátená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu, urobiť tak môže jeho zaslaním  na adresu “Cupitame.sk – Bc. Barbora Čembová, Malinová 2801/33, Dunajská Lužná 900 42" . V prípade, že  spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty považuje a lehota za zachovanú. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi vrátená, až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. V prípade, že  dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno v originálnom balení a v stave a v hodnote v akom bol kupujúcim prevzatý.
 5. Ak nebude splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku čoho nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od zmluvy v uvedenom termíne (napr. iba zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od zmluvy) odstúpenie od kúpnej zmluvy nebude akceptované a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
 6. Predávajúci môže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:
 • objednané plnenie sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný vinou nie na strane predávajúceho. Ak sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť len tú časť objednávky.
 •  ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú kupujúci od dodávateľa tovar odoberá, ak táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny bezodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu. V prípade, že s kupujúcim nedôjde k dohode o novej cene, je oprávnený predávajúci od zmluvy odstúpiť.

Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že  je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok  neplatným alebo neúčinným, ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok ostávajú aj naďalej platné a účinné.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez uvedenia dôvodu alebo v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov, či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmito obchodnými podmienkami upravených.
 3. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.
 4. Na základe týchto obchodných podmienok vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok alebo kúpnych zmlúv uzatvorených na základe týchto obchodných podmienok či súvisiace s týmito obchodnými podmienkami sú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.
 5. Kupujúci týmto záväzne prehlasuje, že si obchodné podmienky riadne prečítal a zvážil jej celý text. Kupujúci taktiež prehlasuje, že nepozná žiadne skutočnosti, ktoré by mohli tieto obchodné podmienky alebo kúpnu zmluvu uzatvorenú na ich základe, urobiť akokoľvek neplatnou, neúčinnou voči akejkoľvek tretej osobe.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 01.11.2020

Back to Top