Create an Account

Košík

Close

Váš košík je prázdny.

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je súčasťou obchodných podmienok predávajúceho. Definície v obchodných podmienkach predávajúceho sa vzťahujú aj na tento reklamačný poriadok.

Reklamácia tovaru sa pri kupujúcom, ktorý je spotrebiteľom riadi obchodnými podmienkami predajcu, týmto reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách.

Reklamácia tovaru sa pri kupujúcom, ktorý je podnikateľom sa riadi obchodnými podmienkami predajcu, týmto reklamačným poriadkom Obchodným zákonníkom.

Vybavovanie reklamácií sa riadi týmto platným reklamačným poriadkom. Kupujúci tým, že objednávku odošle potvrdzuje predávajúcemu, že bol riadne informovaný o podmienkach, spôsobe reklamácie tovaru ako aj údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, kupujúci má právo túto vadu reklamovať. Reklamáciu uplatní kupujúci bezodkladne (podľa platného reklamačného poriadku) u predávajúceho, ktorý zodpovedá za vady tovaru. Zmeny vlastnosti tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný tovar určený, nevhodnej či zanedbanej základnej údržby, nesprávnom zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby a/alebo nesprávnom skladovaní tovaru sa za vadu tovaru nemôže považovať. Vadou tovaru nie je taktiež menší rozdiel v štruktúre lícnej kresby prírodnej kože. Pri použitých veciach  nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na produkty zakúpené prostredníctvom e-shopu www.loveki.sk a je platný na všetky objednávky, pokiaľ v zmluve nie sú dojednané iné záručné podmienky.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu podľa § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný vykonať prehliadku tovaru. V prípade, že prehliadku nevykoná, môže svoje nároky uplatniť len ak preukáže, že mal tieto vady tovar už v čase prevzatia tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Zákazník má právo počas záručnej doby na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, oprávnenému zástupcovi predávajúceho alebo samotnému predávajúcemu spolu so záručným listom (ak bol dodaný) a dokladom o zaplatení.

V prípade, že tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona č. 250/2007 Z.z. (zákona o ochrane spotrebiteľa) tak, že doručí tovar na adresu: Vážka s. r. o., 735 930 41 Hviezdoslavov, na vlastné náklady a vyplní  ormulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor odošle zákazníkovi na ním zvolenú e-mailovú adresu.  Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky súčasne:
– doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
– doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu

Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale, alebo v prepravnom obale, vyhovujúcom nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označiť zásielku príslušnými symbolmi, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak. Predávajúci je povinný reklamáciu prijať a zabezpečiť osobu poverenú na  prijímanie reklamácií v súlade s ust. . § 18 ods.3 Zákona č. 250/2007 Z.z. (zákona o ochrane spotrebiteľa) .

Vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením a záručná doba je 12 mesiacov odo dňa ich prevzatia kupujúcim. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby, alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačenej na obale. Pri rýchlo kaziacom sa tovare, musí kupujúci reklamáciu uplatniť najneskôr nasledujúci deň od prevzatia tovaru kupujúcim, inak mu právo reklamovať takýto tovar zanikne.

O uplatnení reklamácie tovaru vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie. Potvrdenie môže byť napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej papierovej podobe, v ktorom je predávajúci povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona č. 250/2007 Z.z. (zákona o ochrane spotrebiteľa)  a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona Zákona č. 250/2007 Z.z. (zákona o ochrane spotrebiteľa)   ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi oboma zmluvnými stranami. Ak nie je dohodnuté inak písomným vyrozumením. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

Nárok na uplatnenie záruky kupujúcemu zaniká v prípade, že uplynie záručná doba, alebo ak neoznámi zjavné vady pri prevzatí tovaru, nepredloží doklad o zaplatení. Nárok zaniká aj v prípade, že kupujúci mechanicky tovar poškodí, neodborne, alebo nešetrne s ním zaobchádza, nevhodne skladuje, alebo ak sa tovar poškodí neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, prírodnými živlami, alebo iným zásahom vyššej moci, nadmernou záťažou, používaním v rozpore s jeho určením na strane kupujúceho a alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim.  Nárok zanikne aj v prípade, že tovar je poškodený náhodnou skazou a náhodným zhoršením, neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci. Základnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu zakúpeného tovaru a jeho funkčnosti je riadna prevencia kupujúceho formou základnej údržby. Táto povinnosť kupujúceho vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, v zmysle ktorých je každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám.

Pred použitím tovaru je spotrebiteľ povinný oboznámiť sa s funkciami a možnosťami zakúpeného tovaru tým, že si pozorne prečíta informácie uvedené v návode na použitie zakúpeného tovaru a prípadne aj obsah ďalších dokumentov priložených k zakúpenému tovaru.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

O spôsobe vybavenia reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
– predávajúci zabezpečí opravu tovaru
– predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
– predávajúci vadný tovar vymení.

Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o obdobie od uplatnenia práva na odstránenie vady do doby, kedy je kupujúci povinný opravený tovar prevziať. Hneď ako kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, napríklad právo na opravu tovaru či zľavu, vykonal voľbu a uplatnil jedno z možných práv, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného tovaru za nový, začne bežať záručná lehota znovu od prevzatia tovaru.

Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie kupujúceho e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie.

Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, kedy jej odstránením (opravou) neutrpia vzhľad, funkcia a kvalita tovaru, a ktorej odstránenie možno uskutočniť bez zbytočného odkladu, a ktorej odstránenie je účelné.

Pri výskyte odstrániteľnej vady má spotrebiteľ právo požadovať jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú (bezchybnú), ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť, alebo jej odstránenie je neúčelné.

Ak ide o vadu neodstrániteľnú, nespôsobenú nedbalosťou pri užívaní samotným spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo požadovať:
1. výmenu tovaru za nový a bezchybný,
2. odstúpenie od kúpnej zmluvy.
V prípade, ak charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu veci ako veci bez vady (vady estetické…), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia tovaru, dĺžke jeho užívania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady kupujúcim uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

Za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu sa považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako tri krát. Za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za čas, počas ktorého nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 100 dní.

Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru za skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom Žiadosti o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie na súd.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku bez uvedenia dôvodu alebo v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov, či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmto reklamačným poriadkom upravených.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 01.11.2020

Back to Top